Fundacja Teatr Nie-Taki

PRZEJŚCIA NIE MA

SPEKTAKL

W prze­strze­ni na­sze­go spek­ta­klu-wy­sta­wy  wi­dzo­wie są jed­no­cze­śnie zwie­dza­ją­cy­mi. Każ­dy eks­po­nat pro­wo­ku­je tu nową opo­wieść. To przed­mio­ty, któ­re zo­sta­wi­li lu­dzie zmu­sze­ni opu­ścić swo­je domy, ucie­ka­jąc przed woj­ną, gło­dem i prze­śla­do­wa­nia­mi. Co o nich wie­my? Dla­cze­go się ich bo­imy? Jak mo­że­my im po­móc? Za­pra­sza­my – wejdź i wy­słu­chaj ich hi­sto­rii.

ROK REALIZACJI: 2023

PRODUKCJA

Fundacja Teatr Nie-Taki

DARCZYŃCY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O PROJEKCIE

scenariusz i koncepcja: Katarzyna Knychalska
reżyseria: Katarzyna Knychalska, Tomasz Rodowicz, Marcin Kęszycki
scenografia: Szymon Antoniak
video: Karol Budrewicz
występują: Marcin Kęszycki, Tomasz Rodowicz
premiera: 26 października 2023

To jest spektakl o osobach doświadczających uchodźstwa, a powstaje z niezgody na obowiązującą anty-uchodźczą narrację i praktyki łamania praw człowieka. Ale też z nadziei, że wysłuchanie prawdziwych opowieści i zrozumienie tragedii, jakich doświadczają uchodźcy w każdym czasie i przy każdym murze świata, może obudzić tak potrzebną dziś empatię.

Spektakl powstał  w ramach Programu OFF Polska organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych, a także wspieranie profesjonalizacji teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli oraz otwieranie ich na wyzwania związane z dotarciem do widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru.

MULTIMEDIA

WIDEO

GALERIA ZDJĘĆ

PLAKAT