Fundacja Teatr Nie-Taki

DOKUMENTY

Tutaj znajdziesz oficjalne dokumenty: statut oraz sprawozdania z działalności.

STATUT FUNDACJI

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Teatr Nie-Taki”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 

a) Anetę Brodowską
b) Katarzynę Knychalską
c) Martę Pulter

przed notariuszem Wojciechem Kamińskim w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 3/4 w dniu 17.06.2009.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

1. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

2. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

5. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

8. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.

2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.

3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.

1. Celem Fundacji jest:

a) Wspieranie działań młodych twórców oraz inicjatyw związanych z artystycznymi poszukiwaniami we wszelkich dziedzinach sztuki ze szczególnym uwzględnieniem teatru.

b) Popieranie wszechstronnego rozwoju kultury polskiej, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

c) Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowych oraz ich upowszechnianie.

d) Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, także na rzecz rozwijania kultury i sztuki regionu.

e) Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

2. Celem Fundacji jest wspomaganie inicjatyw realizowanych przez osoby fizyczne i prawne w kraju i poza jego granicami służących celom zapisanych w pkt 1.

3. Celem Fundacji jest nawiązywanie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w obszarze celów zapisanych w pkt 1.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

2. Na działalność odpłatną składają się: 

a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.

b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

c) Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

d) Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej.

e) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

f) Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

g) Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

h)Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

3. Na działalność nieodpłatną składają się: 

a) Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.

b) Organizację imprez artystycznych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

c) Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

d) Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

e) Prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej i wydawniczej.

f) Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

g) Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

h) Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.

i)   Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

j) Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

k) Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 1000 złotych.

2. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) Funduszu Założycielskiego,

b) grantów, dotacji i subwencji,

c) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,

d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,

e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych

f) dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych,

g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

h) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec rodzaj działalności Fundacji, na który środki te będą przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane przez niego środki.

3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

4. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich,

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony.

3. Ze swojego grona członkowie Zarządu wybierają Prezesa. Członkowie Zarządu mogą też wybrać ze swego grona Wiceprezesów oraz Skarbnika.

4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji ustalany jest przez Fundatorów. Kolejni członkowie Zarządu Fundacji wyłaniani są na zasadzie kooptacji w drodze uchwały Zarządu.

5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie warunków zatrudnienia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, grantów, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

h) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych,

i) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych.

6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym głosy nieobecnych członków Zarządu traktowane są jako wstrzymujące się. 

7. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

8. Dla zachowania ważności decyzji Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli w spotkaniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu zachowanie terminu nie jest wymagane.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu może zwoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji każdy z członków Zarządu.

10. Każdy z członków Zarządu może zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu inne osoby z głosem doradczym.

11. Pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu.

12. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

13. Członkostwo w Zarządzie ustaje automatycznie w przypadku nieuczestniczenia przez członka Zarządu w posiedzeniach Zarządu przez okres przekraczający 3 miesiące, chyba że Zarząd wyraził w drodze uchwały zgodę na dłuższą nieobecność.

14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

15. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji do dnia 31 marca roku następnego.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

3. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji członkowi Zarządu lub pracownikowi Fundacji.

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwała o zmianie Statutu musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju lub zagranicą innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE 2019

SPRAWOZDANIE 2018

SPRAWOZDANIE 2017

SPRAWOZDANIE 2016